TeamSecurity Dataskyddspolicy:

Denna dataskyddspolicy förklarar hur TeamSecurity Alarm i Skåne AB samlar in och använder sig av dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@teamsecurity.se.
Genom att kontakta eller skapa ett ärende hos TeamSecurity Alarm i Skåne AB, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, till exempel genomföra serviceuppdrag, installationsuppdrag, eller anbudsförfarande behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Information som du ger till oss.

Du kan direkt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du kontaktar oss via e-postmeddelande, telefon eller SMS. Informationen kan exempelvis vara:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, mobilnummer, etc.

  • Betalningsinformation: fakturainformation, märkning, etc.

Vad gör vi med din information?

TeamSecurity Alarm I Skåne AB förvarar din information för att kunna utföra serviceuppdrag, installationsuppdrag, lämna anbud och utföra andra tjänster. TeamSecurity Alarm i Skåne AB behandlar även personuppgifter för följande syften:

  • För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag mot och bokföringslagen. Lagliga grunder för behandlingen är för att följa tillämplig lagstiftning. Denna process är ej automatiserad

  • För att kunna ta kontakt med anläggningsskötare eller annan medarbetare på anläggning. Denna process är ej automatiserad.

  • För att i förekommande fall uppfylla ställda normkrav samt i övrigt för att kunna fullgöra ingångna avtal. Denna process är ej automatiserad.

  • För att kunna förbättra kvalitén på våra produkter och tjänster samt utveckla nya produkter. Denna process är ej automatiserad.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi kan komma att överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter enligt följande:

Certifieringsorgan

Dina personuppgifter kan komma att delas till ett certifieringsorgan i syfte med att kunna påvisa uppfyllandet av ställda norm- och branschkrav.

Revisorer och redovisningskonsulter

TeamSecurity Alarm i Skåne AB kan komma att lämna över nödvändig information till revisorer och redovisningskonsulter.

Myndigheter

TeamSecurity Alarm I Skåne AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, Polismyndigheten eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du godkänt att vi gör det.

Tjänsteleverantörer

 Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (exempelvis underentreprenörer eller leverantörer av transporttjänster). Personuppgifter kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vi kommer inte att sälja din data.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar alltid efter att behandla din data inom EU/ESS och dess regelverk.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra tjänster, t.ex. för att uppfylla bokföringskrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data: 

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätten att bli bortglömd:

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för TeamSecurity Alarm i Skåne AB som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

TeamSecurity Alarm i Skåne AB registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556661-4748 och har sitt säte på Cypressvägen 10A, 213 63 Malmö.

TeamSecurity Alarm i Skåne AB är personuppgiftsansvarige för behandling av dina personuppgifter enligt ovan. TeamSecurity Alarm i Skåne AB följer svensk dataskyddslagstiftning.